Inwentaryzacja przyłącza

Inwentaryzacja-przylacza

Wykonanie przyłącza kończy się jego odbiorem. Jest on równoznaczny z potwierdzeniem prawidłowego działania przyłącza i dopuszczeniem do użytkowania. Odbiór przyłącza jest przeprowadzany przez wykwalifikowaną osobę we współpracy z zarządcą lokalnej sieci. W tym celu należy dysponować odpowiednimi dokumentami, uzyskiwanymi w czasie inwentaryzacji przyłącza. Usługa inwentaryzacja jest realizowana w naszej firmie od wielu lat w odniesieniu do różnego typu przyłączy, w lokalach mieszkalnych i komercyjnych.

Specjalizujemy się w różnych typach instalacji i przyłączy. Inwentaryzacja może dotyczyć przyłącza: wodociągowego, kanalizacyjnego, elektrycznego, elektroenergetycznego, gazowego, gazociągowego, światłowodowego, telefonicznego, ciepłowniczego oraz uzbrojenia terenu. Po wykonaniu usługi, wystawiana jest mapa z inwentaryzacją przyłącza, szkic z wykonanego pomiaru (na życzenie gestora sieci) oraz wykaz wszystkich współrzędnych pomiarowych.

Szybko i sprawnie. Inwentaryzacja przyłącza

Wykonanie inwentaryzacji przyłącza, od momentu przyjęcia zlecenia, do momentu przygotowania mapy, trwa zazwyczaj około 2-4 tygodni. Czas potrzebny na realizację zależy od różnych czynników, w tym także od rozmiaru działki, specyfiki przyłącza jak również od czasu potrzebnego na zawidencjonowanie dokumentów w odpowiednich urzędach. Zalecamy dokonywać inwentaryzacji przyłącza przed jego zasypaniem, co będzie zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami. Jeśli doszło już do zasypania przyłącza, wciąż istnieje możliwość wykonania inwentaryzacji, choć będzie ona bardziej wymagająca.

Inwentaryzacje przyłącza jest istotnym dokumentem, wykorzystywanym do stworzenia protokołów odbioru technicznego. Pozwala potwierdzić zgodność sposobu wykonania względem projektu geodety. Pozwala też na złożenie zawiadomienia o ukończeniu prac budowlanych oraz jest podstawą do ubiegania się o dofinansowanie w celu rozwoju sieci.

Inwentaryzacja przyłącza w naszej ofercie

Usługę inwentaryzacji przyłącza kierujemy do kontrahentów prywatnych i biznesowych, pragnących szybko i sprawnie uzyskać potwierdzenie prawidłowego sposobu podłączenia do sieci. Gwarantujemy najkrótsze możliwe terminy realizacji usługi oraz atrakcyjne stawki cenowe. Jesteśmy gotowi przeprowadzić inwentaryzację przyłącza względem naszych Klientów z Warszawy i okolicznych miejscowości, Kobyłki, Wołomina, Klembowa. Zapraszamy do nawiązania kontaktu oraz składania zapytań ofertowych. Gwarantujemy, że wykonana przez nas inwentaryzacja przyłącza będzie szczegółowa, w pełni zgodna ze stanem rzeczywistym oraz pozwoli na finalizację Państwa projektu budowlanego.

Pomiary powierzchni

Jest to usługa skierowana do właścicieli lokali, przyszłych nabywców, najemców, developerów, administratorów osiedli do wszystkich, którzy chcą poznać rzeczywistą powierzchnię budynku lub lokalu. Jeśli otrzymamy takie zlecenie przyjedziemy i wykonamy dla Ciebie pomiar wskazanego obiektu zgodnie z normą odpowiednią do danego opracowania. Z czynności tej przekażemy szkic wraz z obliczeniami, sporządzony przez geodetę uprawnionego.

Wznowienie granic, ustalenie granic, wyniesienie granic nieruchomości.

Macie nieruchomość lub ją nabywacie, chcecie ją ogrodzić ale nie wiecie gdzie dokładnie są jej granice, potrzebujecie geodety. W zależności od danych, które znajdują się zasobach PODGiK -ów dobieramy odpowiednią procedurę. Już na wstępie w oparciu o nasze długoletnie doświadczenie powiemy Wam jak ona będzie wyglądała. Skorzystanie z naszych usług zaoszczędzi sporo nerwów lub rozczarowań w przypadku źle postawionego ogrodzenia. W przypadku sporów dążymy do ich załagodzenia, nie zaogniamy konfliktów przedstawiając wszystkim zebranym na gruncie stronom dokumentację i przepisy w ramach, których się poruszamy. Mamy bogate doświadczenie przy ustalaniu granic, do tej pory podołaliśmy każdemu zleceniu. Jeśli chcecie wystąpić o odszkodowanie za grunty zajęte przez wody płynące i potrzebujecie ustalić linię brzegową w oparciu o ustawę Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r., również podejmiemy się takiego zlecenia.

Tyczenie obiektów budowlanych

Każdą inwestycję realizuje się w oparciu o plan zagospodarowania terenu i projekt budowlany, które zostały zatwierdzone decyzją administracyjną, czyli pozwoleniem na budowę lub objęte zgłoszeniem. Jeśli zaczynacie Państwo inwestycję, wyniesienie projektu w teren zlećcie uprawnionemu geodecie. Geodezyjnemu wytyczeniu (wyznaczeniu) w terenie podlegają wszystkie obiekty budowlane (art. 3 pkt 1, 2, 2a, 3, 3a.) wymagające pozwolenia na budowę, oraz część obiektów, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)
Dlaczego to takie ważne?
– zyskujecie uaktualnienie danych, obowiązkiem geodety jest opracowanie projektu w tym również w oparciu o dane pozyskane z ODGiK-ów w ramach zgłoszonych prac
– bezpieczeństwo, macie gwarancję, że budujecie we właściwym miejscu i nie napotkacie kolizji z nowym uzbrojeniem, które nie było widoczne w momencie tworzenia projektu i pojawiło się późniejszym okresie.
– nie będziecie mieli problemu z odbiorem prac w nadzorze budowlanym bo Wasza inwestycja będzie zrealizowana zgodnie z planem zagospodarowania terenu
Jeśli zlecicie nam te prace będziecie mieli to zagwarantowane.

Pełna geodezyjna obsługa budowy

Załóżmy, że myślicie Państwo o budowie domu ale na ten moment macie tylko upatrzony kawałek ziemi, nie jesteście jego właścicielami a działka wymaga wydzielenia z większej nieruchomości.

Proponujemy Wam obsługę w sprawach geodezyjnych od początku do końca realizacji projektu.

– przygotujemy wnioski żeby uzyskać warunki przyłączeniowe

– przygotujemy wniosek do uzyskania zgodę na zjazd z drogi publicznej

– pomożemy pozyskać mapę do warunków zabudowy

– przygotujemy wniosek do wystąpienia o warunki zabudowy

– przygotujemy wniosek o wydanie postanowienia o możliwości podziału w oparciu o pozyskane warunki zabudowy lub plan miejscowy

– wykonamy podział nieruchomości

– przygotujemy wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział

– wykonamy mapę do celów projektowych

– wyznaczymy granice nieruchomości

– dokonamy uzgodnień przyłączy w zespole koordynacyjnym

– wyniesiemy projekt budynku na grunt i założymy repery robocze

– wykonamy inwentaryzację waszej inwestycji

Nie zależnie co budujecie: obiekty kubaturowe, obiekty liniowe, małe lub duże realizacje, oferujemy Wam pełną obsługę geodezyjną w całym procesie inwestycyjnym.

Podziały nieruchomości

 Podziały nieruchomości to opracowania geodezyjno – prawne. Jedno z bardziej złożonych czynności jakie napotykamy w swojej pracy, często wieloetapowe, wykonywane w trybie administracyjnym lub sądowym oraz regulowane przez wiele zapisów prawa. Z założenia podział nieruchomości ma doprowadzić do nowego ukształtowania granic wewnętrznych działek wchodzących w jej skład, bez zmiany granic zewnętrznych. Od geodety wymaga wizyt na gruncie, pomiarów aktualizacyjnych i kontrolnych oraz analizy szeregu dokumentów: planów miejscowych, ksiąg wieczystych, dokumentacji pozyskanej z PODGiK-ów, przyjęcia na gruncie granic nieruchomości podlegającej podziałowi itp. W niektórych przypadkach należy przygotować wstępne projekty podziału i uzyskać pozytywne postanowienia opiniujące przedstawione koncepcje oraz finalnie uzyskiwać decyzje zatwierdzającej podział. Wszystkie te czynności możemy wykonać dla was redukując Wasz udział w nich do składania podpisów na przygotowanych wnioskach.
Oczywiście podziały nieruchomości to nie wszystkie geodezyjno – prawne opracowania, które możemy wykonać. Zajmujemy się również przygotowywaniem map do zasiedzenia nieruchomości, map z połączenia działek i ponownych podziałów, map do ustalenia służebności, map do celów sądowych, map regulacji stanów prawnych nieruchomości, projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, wykazów synchronizacyjnych i innych mniej lub bardziej typowych opracowań.

Inwentaryzacje powykonawcze

 Zakończyliście Państwo realizację swojej inwestycji. Chcecie zgłosić jej odbiór we właściwym organie nadzoru budowlanego i przystąpić do użytkowania. Potrzebujecie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiar powykonawczy to pomiar bezpośredni, czyli taki, który wymaga bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru. Pamiętajcie zatem jeśli przedmiotem waszej inwestycji są przewody podziemne (przyłącza), budowle podziemne bądź elementy podziemne budowli naziemnych to należy poddawać je pomiarowi powykonawczemu przed ich zasypaniem a co za tym idzie powiadomić geodetę kiedy te inwestycje będą realizowane. Jeżeli zapomnieliście zgłosić do pomiaru w/w urządzenia podziemne, mamy sprzęt i technologię, która potrafi wykryć zakopane przewody oraz powiemy Wam co należy wykonać aby ta inwentaryzacja wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu naszych prac otrzymasz poświadczoną dokumentację potwierdzająca wykonaną inwentaryzację a odpowiednie zasoby geodezyjne prowadzone przez właściwych starostów lub prezydentów miast zostaną przez nas zaktualizowane.

Uzgodnienia projektów w zespołach koordynacyjnych

 Jeśli planujecie podłączyć waszą nieruchomość do sieci uzbrojenia podziemnego a podłączenie to będzie przebiegać w pasie drogowym po gruntach, których nie jesteście właścicielami to prawo nakłada na Was obowiązek uzgodnienia ich przebiegu we właściwym terenowo zespołach koordynacyjnych zgodnie z zapisami art. 28b – 28f  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z 2021r. Poz. 922, 1641.), sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Ten sam obowiązek nakładany jest na każdego inwestora, niezależnie od tego co chce projektować lub budować oraz czy jest przedstawicielem organów państwowych, samorządowych czy inwestorem prywatnym. Wykonujemy takie uzgodnienia redukując do minimum udział zleceniodawcy w ich realizacji.
Do współpracy zapraszamy osoby prywatne, przedsiębiorców, projektantów oraz instytucje.

Mapy do celów projektowych

Pozyskanie mapy do celów projektowych to jeden z pierwszych kroków niezbędny przy realizacji Państwa inwestycji liniowej lub kubaturowej. Dając nam zlecenie macie gwarancję, że otrzymacie rzetelnie sporządzony dokument. Nasze prace rejestrowane są we właściwych terenowo Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przyjeżdżamy na waszą działkę, aktualizujemy ją pomiarem sytuacyjno-wysokościowym uwzględniając szczególne uwarunkowania terenowe oraz te wynikające z planów miejscowych lub decyzjo o warunkach zabudowy. Zbadamy stan prawny Waszej nieruchomości oraz powiemy Wam czy jej granice zostały ustalone we właściwy zgodny z przepisami sposób i pozwalają bezpiecznie rozpocząć inwestycję. Na koniec przekażemy dokumentację w wersji papierowej lub elektronicznej.