Mapa do projektu. Profesjonalne mapy geodezyjne

mapy-geodezyjne

 

Wykonujemy mapy do celów projektowych, szczególnie względem różnego typu działek wymagających zaadaptowania pod plac budowy. Wykonanie mapy do projektu składa się z kilku etapów. W pierwszym przygotowuje się mapę zasadniczą, która będzie bazą dla stworzenia mapy do celów projektowych. Następnie należy zgłosić zamiar do odpowiedniego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z ośrodka tego pozyskuje się materiały, na podstawie których planuje się wykonanie pomiarów geodezyjnych na danym obszarze.

Mapa do projektu zostaje przygotowana w formie fizycznej oraz cyfrowej. Rozmiar, format i ilość kopii mapy zależy przede wszystkim od specyfiki samej działki, jej wielkości oraz indywidualnych potrzeb Klienta zamawiającego mapę do projektu. Do rozpoczęcia współpracy konieczne jest dysponowanie jedynie numerem działki. Na wykonanie mapy do celów projektowych nie trzeba czekać szczególnie długo, a czas otrzymania dokumentu zależy przede wszystkim od tempa pracy Powiatowego Ośrodka. Najczęściej przygotowanie zajmuje od 2 do 6 tygodni.

Mapa do celów projektowych i jej dane

Podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę jest dysponowanie mapą do celów projektowych. Zawarte w niej dane są aktualne oraz zgodne z faktycznym stanem i ukształtowaniem terenu. Najczęściej mapa do celów projektowych sporządzana jest w skali 1:500 lub 1:1000. Obejmuje ona cały obszar inwestycji oraz otaczający ją pas terenu o szerokości przynajmniej 30 m.

Każda mapa do celów projektowych powinna zawierać takie dane jak: znajdujące się na terenie budynku, granice poszczególnych działek, elementy zbrojenia naziemnego oraz podziemnego, słupy, użytki gruntowe, przyłącza do sieci, ogrodzenia, obiekty zielone. Ponadto na mapie mogą znaleźć się linie rozgraniczające obszary o odmiennym przeznaczeniu – zabudowę, drogi, ogród, teren uprawny.

Mapy geodezyjne w naszej ofercie

Doskonale znamy zapotrzebowanie naszych Klientów, dlatego pomagamy im skrócić czas potrzebny na przygotowanie mapy projektowej do minimum. Wszelkie pomiary przeprowadzamy szybko i sprawnie, korzystając z pomocy doświadczonych geodetów. Nasze usługi udostępniamy w atrakcyjnych stawkach cenowych, dopasowanych do możliwości kontrahentów prywatnych i biznesowych.

Do skorzystania z naszej pomocy zapraszamy wszystkich kontrahentów z Warszawy i okolic – Kobyłki, Wołomina, Klembowa. Gwarantujemy pełną dostępność naszej ekipy geodezyjnej oraz najlepsze warunki współpracy. Wykonane przez nas mapy geodezyjne będą w najwyższym stopniu szczegółowe, aktualne oraz wierne względem stanu faktycznego. Zapoznaj się także z ofertą tyczenia budynków!

Pomiary powierzchni

Jest to usługa skierowana do właścicieli lokali, przyszłych nabywców, najemców, developerów, administratorów osiedli do wszystkich, którzy chcą poznać rzeczywistą powierzchnię budynku lub lokalu. Jeśli otrzymamy takie zlecenie przyjedziemy i wykonamy dla Ciebie pomiar wskazanego obiektu zgodnie z normą odpowiednią do danego opracowania. Z czynności tej przekażemy szkic wraz z obliczeniami, sporządzony przez geodetę uprawnionego.

Wznowienie granic, ustalenie granic, wyniesienie granic nieruchomości.

Macie nieruchomość lub ją nabywacie, chcecie ją ogrodzić ale nie wiecie gdzie dokładnie są jej granice, potrzebujecie geodety. W zależności od danych, które znajdują się zasobach PODGiK -ów dobieramy odpowiednią procedurę. Już na wstępie w oparciu o nasze długoletnie doświadczenie powiemy Wam jak ona będzie wyglądała. Skorzystanie z naszych usług zaoszczędzi sporo nerwów lub rozczarowań w przypadku źle postawionego ogrodzenia. W przypadku sporów dążymy do ich załagodzenia, nie zaogniamy konfliktów przedstawiając wszystkim zebranym na gruncie stronom dokumentację i przepisy w ramach, których się poruszamy. Mamy bogate doświadczenie przy ustalaniu granic, do tej pory podołaliśmy każdemu zleceniu. Jeśli chcecie wystąpić o odszkodowanie za grunty zajęte przez wody płynące i potrzebujecie ustalić linię brzegową w oparciu o ustawę Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r., również podejmiemy się takiego zlecenia.

Tyczenie obiektów budowlanych

Każdą inwestycję realizuje się w oparciu o plan zagospodarowania terenu i projekt budowlany, które zostały zatwierdzone decyzją administracyjną, czyli pozwoleniem na budowę lub objęte zgłoszeniem. Jeśli zaczynacie Państwo inwestycję, wyniesienie projektu w teren zlećcie uprawnionemu geodecie. Geodezyjnemu wytyczeniu (wyznaczeniu) w terenie podlegają wszystkie obiekty budowlane (art. 3 pkt 1, 2, 2a, 3, 3a.) wymagające pozwolenia na budowę, oraz część obiektów, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)
Dlaczego to takie ważne?
– zyskujecie uaktualnienie danych, obowiązkiem geodety jest opracowanie projektu w tym również w oparciu o dane pozyskane z ODGiK-ów w ramach zgłoszonych prac
– bezpieczeństwo, macie gwarancję, że budujecie we właściwym miejscu i nie napotkacie kolizji z nowym uzbrojeniem, które nie było widoczne w momencie tworzenia projektu i pojawiło się późniejszym okresie.
– nie będziecie mieli problemu z odbiorem prac w nadzorze budowlanym bo Wasza inwestycja będzie zrealizowana zgodnie z planem zagospodarowania terenu
Jeśli zlecicie nam te prace będziecie mieli to zagwarantowane.

Pełna geodezyjna obsługa budowy

Załóżmy, że myślicie Państwo o budowie domu ale na ten moment macie tylko upatrzony kawałek ziemi, nie jesteście jego właścicielami a działka wymaga wydzielenia z większej nieruchomości.

Proponujemy Wam obsługę w sprawach geodezyjnych od początku do końca realizacji projektu.

– przygotujemy wnioski żeby uzyskać warunki przyłączeniowe

– przygotujemy wniosek do uzyskania zgodę na zjazd z drogi publicznej

– pomożemy pozyskać mapę do warunków zabudowy

– przygotujemy wniosek do wystąpienia o warunki zabudowy

– przygotujemy wniosek o wydanie postanowienia o możliwości podziału w oparciu o pozyskane warunki zabudowy lub plan miejscowy

– wykonamy podział nieruchomości

– przygotujemy wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział

– wykonamy mapę do celów projektowych

– wyznaczymy granice nieruchomości

– dokonamy uzgodnień przyłączy w zespole koordynacyjnym

– wyniesiemy projekt budynku na grunt i założymy repery robocze

– wykonamy inwentaryzację waszej inwestycji

Nie zależnie co budujecie: obiekty kubaturowe, obiekty liniowe, małe lub duże realizacje, oferujemy Wam pełną obsługę geodezyjną w całym procesie inwestycyjnym.

Podziały nieruchomości

 Podziały nieruchomości to opracowania geodezyjno – prawne. Jedno z bardziej złożonych czynności jakie napotykamy w swojej pracy, często wieloetapowe, wykonywane w trybie administracyjnym lub sądowym oraz regulowane przez wiele zapisów prawa. Z założenia podział nieruchomości ma doprowadzić do nowego ukształtowania granic wewnętrznych działek wchodzących w jej skład, bez zmiany granic zewnętrznych. Od geodety wymaga wizyt na gruncie, pomiarów aktualizacyjnych i kontrolnych oraz analizy szeregu dokumentów: planów miejscowych, ksiąg wieczystych, dokumentacji pozyskanej z PODGiK-ów, przyjęcia na gruncie granic nieruchomości podlegającej podziałowi itp. W niektórych przypadkach należy przygotować wstępne projekty podziału i uzyskać pozytywne postanowienia opiniujące przedstawione koncepcje oraz finalnie uzyskiwać decyzje zatwierdzającej podział. Wszystkie te czynności możemy wykonać dla was redukując Wasz udział w nich do składania podpisów na przygotowanych wnioskach.
Oczywiście podziały nieruchomości to nie wszystkie geodezyjno – prawne opracowania, które możemy wykonać. Zajmujemy się również przygotowywaniem map do zasiedzenia nieruchomości, map z połączenia działek i ponownych podziałów, map do ustalenia służebności, map do celów sądowych, map regulacji stanów prawnych nieruchomości, projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, wykazów synchronizacyjnych i innych mniej lub bardziej typowych opracowań.

Inwentaryzacje powykonawcze

 Zakończyliście Państwo realizację swojej inwestycji. Chcecie zgłosić jej odbiór we właściwym organie nadzoru budowlanego i przystąpić do użytkowania. Potrzebujecie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiar powykonawczy to pomiar bezpośredni, czyli taki, który wymaga bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru. Pamiętajcie zatem jeśli przedmiotem waszej inwestycji są przewody podziemne (przyłącza), budowle podziemne bądź elementy podziemne budowli naziemnych to należy poddawać je pomiarowi powykonawczemu przed ich zasypaniem a co za tym idzie powiadomić geodetę kiedy te inwestycje będą realizowane. Jeżeli zapomnieliście zgłosić do pomiaru w/w urządzenia podziemne, mamy sprzęt i technologię, która potrafi wykryć zakopane przewody oraz powiemy Wam co należy wykonać aby ta inwentaryzacja wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu naszych prac otrzymasz poświadczoną dokumentację potwierdzająca wykonaną inwentaryzację a odpowiednie zasoby geodezyjne prowadzone przez właściwych starostów lub prezydentów miast zostaną przez nas zaktualizowane.

Uzgodnienia projektów w zespołach koordynacyjnych

 Jeśli planujecie podłączyć waszą nieruchomość do sieci uzbrojenia podziemnego a podłączenie to będzie przebiegać w pasie drogowym po gruntach, których nie jesteście właścicielami to prawo nakłada na Was obowiązek uzgodnienia ich przebiegu we właściwym terenowo zespołach koordynacyjnych zgodnie z zapisami art. 28b – 28f  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z 2021r. Poz. 922, 1641.), sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Ten sam obowiązek nakładany jest na każdego inwestora, niezależnie od tego co chce projektować lub budować oraz czy jest przedstawicielem organów państwowych, samorządowych czy inwestorem prywatnym. Wykonujemy takie uzgodnienia redukując do minimum udział zleceniodawcy w ich realizacji.
Do współpracy zapraszamy osoby prywatne, przedsiębiorców, projektantów oraz instytucje.

Mapy do celów projektowych

Pozyskanie mapy do celów projektowych to jeden z pierwszych kroków niezbędny przy realizacji Państwa inwestycji liniowej lub kubaturowej. Dając nam zlecenie macie gwarancję, że otrzymacie rzetelnie sporządzony dokument. Nasze prace rejestrowane są we właściwych terenowo Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przyjeżdżamy na waszą działkę, aktualizujemy ją pomiarem sytuacyjno-wysokościowym uwzględniając szczególne uwarunkowania terenowe oraz te wynikające z planów miejscowych lub decyzjo o warunkach zabudowy. Zbadamy stan prawny Waszej nieruchomości oraz powiemy Wam czy jej granice zostały ustalone we właściwy zgodny z przepisami sposób i pozwalają bezpiecznie rozpocząć inwestycję. Na koniec przekażemy dokumentację w wersji papierowej lub elektronicznej.